Föreningen PCD Sverige

Föreningen PCD Sverige bildades år 2023 med målsättningen att möta behoven av information, delaktighet, gemenskap och förbättrade levnadsvillkor för personer med primär ciliär dyskinesi (PCD), samt deras anhöriga genom: 

att tillhandahålla information och kunskap om PCD, forskning och behandling samt de funktionsnedsättningar som PCD orsakar

att skapa kontakter och samarbeten med institutioner och organisationer som arbetar inom områden av betydelse för PCD, både nationellt och internationellt

att främja samhörighet mellan medlemmarna och tillhandahålla möjligheter till ömsesidigt stöd

att påverka beslutsfattare och opinionsbildare så att den som har PCD och anhöriga får del av det stöd och den service som de har rätt till och behöver

att verka i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.