Cilien och Genmutationer

CILIEN

Personer med PCD kan ha olika defekter i cilierna, beroende på vilken genmutation man har. 
Förenklat, består cilien i normala fall av nio yttre mikrotubuli-dubletter samt ett centralt par. Mellan de yttre mikrotubuli-dubletterna finns inre och yttre dyneinarmar. Dynein är det som ger cilien dess rörelse. Vidare finns så kallade ekrar som hjälper till att koordinera ciliens rörelser.   

Några exempel på ciliedefekter är att de inre och/eller yttre dyneinarmarna saknas, vilket sannolikt leder till orörliga cilier. Ibland saknas det centrala paret, vilket leder till en cirkulär rörelse som inte är funktionell eftersom cilien ska ha en slagrörelse för att transportera något framåt. I andra fall saknas det centrala paret, men där en av de yttre mikrotubuli-dubletterna tar den centrala platsen istället. Det ger inte heller någon funktionell cilierörelse. Hos vissa kan ciliens olika beståndsdelar vara oorganiserade och orsakar därmed dysfunktion i ciliens rörelse.  

GENMUTATIONER

Idag har man identifierat mer än 50 gener kopplade till PCD, och arbetet med att identifiera fler pågår kontinuerligt. Man får också ny kunskap om hur genmutationer, ciliedefekter och sjukdomsbild är kopplade, vilket möjliggör ökad förståelse för PCD och den variation som finns inom PCD. Det pågår också forskning för att ta fram former av gen-specifika läkemedelsbehandlingar. I detta nu pågår främst studier avseende genterapi för mutation i CCDC39, CCDC40 och DNAI1. År 2023 inleddes en fas 1 studie mRNA-terapi för PCD i DNAI1

Sjukdomsbild, organpåverkan och allvarlighetsgrad varierar stort inom patientgruppen. Skillnaderna beror till stor del på vilken genmutation individen har, men också på andra samverkande faktorer. Man har till exempel funnit att vissa genmutationer tycks vara associerade med en svårare lungpåverkan, infertilitet och organ-placering. Det innebär att vård- och behandlingsbehoven varierar och måste anpassas utifrån individuella omständigheter.   

Socialstyrelsen beskriver här några av de genmutationer som associeras med PCD samt vilken ciliedefekt de orsakar: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/primar-ciliar-dyskinesi/  

Läs också mer här: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8348038/
https://erj.ersjournals.com/content/58/2/2100392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8470068/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800551/
https://www.mdpi.com/2075-4418/10/8/524