Våra stadgar

Stadgar för PCD Sverige

Stadgarna är ursprungligen antagna 10 juli 2023.

Föreningen är bildad 10 juli 2023.

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är PCD Sverige.

§ 2. Målsättning och uppgifter

PCD Sverige är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral.

PCD Sverige är en rikstäckande, ideell organisation vars ändamål är att verka för förbättrade levnadsvillkor för personer primär ciliär dyskinesi (PCD), samt för deras anhöriga genom:

– att sprida och öka kunskapen om PCD och de funktionsnedsättningar som PCD orsakar

– att påverka beslutsfattare och opinionsbildare så att den som har PCD får del av det stöd och den service som han/hon har rätt till och behöver

– att skapa och utveckla kontakter med de institutioner och organisationer som arbetar inom områden av betydelse för PCD

– att verka i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

– att främja samhörigheten mellan medlemmarna, och ge möjligheter till ömsesidigt stöd

– att föreningens verksamhet regleras i en årlig verksamhetsplan som sammanställs av föreningens styrelse.

§ 3. Medlemskap

Medlem i PCD Sverige kan den bli som har PCD, samt föräldrar, vårdnadshavare, syskon och andra närstående till diagnosbärare. Som stödjande medlem kan även andra personer och organisationer upptas, om de önskar stödja föreningens stadgar och verksamhet.

§ 4. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 5 Medlemsutträde

Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen per e-post eller brev meddela styrelsen detta och har ingen rätt till återbetalning av medlemsavgiften. Medlem som ej betalat sin avgift enligt § 4 är inte längre medlem.

§ 6. Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller dess intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen. Detta måste föregås av en skriftlig varning, med möjlighet till skriftligt svar inom 30 dagar. Därefter kan detta beslutas av styrelsen med 3/4 majoritet. Utesluten medlem kan tidigast två år efter uteslutningen bli medlem igen.

 § 7. Organisation

Styrelsen leder den löpande verksamheten och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta beslut och företräda föreningen. Styrelsen ska verka för att ge medlemmarna största möjliga behållning av medlemskapet.

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi.

§ 8. Verksamhetsår och Räkenskapsår

PCD Sveriges verksamhets- och räkenskapsår är detsamma som kalenderåret (1 januari – 31 december).

§ 9. Årsmöte

Årsmöte hålls varje år, senast den 31 maj året efter räkenskapsårets utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Datum för årsmötet meddelas medlemmarna senast en månad innan mötet. Kallelse till årsmötet ska skickas av styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. Till årsmöteskallelsen bifogas ett exemplar av verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av årsmötesfunktionärer:

– en ordförande för mötet

– en sekreterare för mötet

– två årsmötesprotokolljusterare som även är rösträknare.

4. Fastställande av dagordning

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (bokslut)

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Behandling av motioner från medlemmarna

9. Behandling av styrelsens förslag

10. Beslut om medlemsavgift för nästa kalenderår

11. Beslut om verksamhetsplan och budget för nästa kalenderår

12. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

13. Val av ordförande

14. Val av kassör

15. Val av övriga styrelseledamöter

16. Val av suppleanter

17. Val av valberedning för ett år och sammankallande i valberedningen

18. Avslutning

Stödjande medlem är ej röstberättigad.

Medlem som fyllt 18 år innehar vid röstning en röst.

Styrelsens ledamöter är inte röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Samtliga i styrelsen ska utgöras av personer som har PCD eller närstående till diagnosbärare.

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid på två år. Kassör väljs för ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv vid det konstituerande styrelsemötet som, om möjligt, bör genomföras direkt efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer för speciella ändamål. Även personer som inte har anknytning till föreningen kan ingå i sådana kommittéer.

§ 11. Firmatecknare

Ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma gemensamt eller var för sig, vilket framkommer av protokollet från det konstituerande styrelsemötet.

§ 12. Kostnadsersättningar

Ersättning till ledamot i styrelsen, eller annan person, för utgifter i samband med föreningsarbetet, beslutas i varje enskilt fall av styrelsen.

§ 13. Stadgeändring och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av PCD Sverige, fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vidare krävs att beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

När en upplösning är beslutad ska styrelsen tillse att föreningens tillgångar blir använda i enlighet med PCD Sveriges ändamål, enligt § 2.